isaiah chapter in tamil

சீயோன் குமாரத்தி திராட்சத்தோட்டத்திலுள்ள ஒரு குச்சுபோலவும்> வெள்ளரித்தோட்டத்திலுள்ள ஒரு குடிசைபோலவும்> முற்றிக்கைபோடப்பட்ட ஒரு பட்டணம்போலவும் மீந்திருக்கிறாள். English:- Then I Said, "For How Long, O Lord?" பரிசுத்த வேதாகமம் ஏசாயா அதிகாரம் 6 – Read Holy Bible Book Of Isaiah Chapter 6 In Tamil With English Reference English:- And They Were Calling To One Another: "Holy, Holy, Holy Is The Lord Almighty; The Whole Earth Is Full Of His Glory.". When you work in this section of the book, you have to work on several levels of significance or application, and you have to work on them in the proper order. 9. 37 When King Hezekiah heard this, he tore his clothes and put on sackcloth and went into the temple of the Lord. Isaiah 4:1. உன் வெள்ளி களிம்பாயிற்று; உன் திராட்சரசம் தண்ணீர்க்கலப்பானது. By using our services, you agree to our use of cookies. ", English:- Then I Heard The Voice Of The Lord Saying, "Whom Shall I Send? இன்னும் நீங்கள் ஏன் அடிக்கப்படவேண்டும்? 10. Tamil, Isaiah 53. 2 As when the melting fire burneth, the fire causeth the waters to boil, to make thy name known to thine adversaries, that the nations may tremble at thy presence!. அது நியாயத்தால் நிறைந்திருந்தது> நீதி அதில் குடிகொண்டிருந்தது; இப்பொழுதோ அதின் குடிகள் கொலைபாதகர். English:- With It He Touched My Mouth And Said, "See, This Has Touched Your Lips; Your Guilt Is Taken Away And Your Sin Atoned For. 6. Post navigation. 20. A voice of one calling: “In the wilderness prepare the way for the LORD; make straight in the desert a highway for our God. 19. Isaiah 61:7 in Other Translations King James Version (KJV) For your shame ye shall have double; and for confusion they shall rejoice in their portion: therefore in their land they shall possess the double: everlasting joy shall be unto them. 1 ... Isaiah 52 Choose Book & Chapter Isaiah 54: Tamil is spoken by 61,500,000 in India (1997). உண்மையுள்ள நகரம் எப்படி வேசியாய்ப்போயிற்று! For I Am A Man Of Unclean Lips, And I Live Among A People Of Unclean Lips, And My Eyes Have Seen The King, The Lord Almighty.". English:- Until The Lord Has Sent Everyone Far Away And The Land Is Utterly Forsaken. Isaiah 19 – The Burden Against Egypt A. சீயோன் நியாயத்தினாலும்> அதிலே திரும்பிவருகிறவர்கள் நீதியினாலும் மீட்கப்படுவார்கள். Isaiah, Hebrew Yeshaʿyahu (“God Is Salvation”), (flourished 8th century bce, Jerusalem), prophet after whom the biblical Book of Isaiah is named (only some of the first 39 chapters are attributed to him), a significant contributor to Jewish and Christian traditions. 24. 30. With this chapter we begin the second portion of the Book of Isaiah, which has as its common theme the salvation and future blessing of God’s people. இனி வீண் காணிக்கைகளைக் கொண்டுவரவேண்டாம; தூபங்காட்டுதல் எனக்கு அருவருப்பாயிருக்கிறது; நீங்கள் அக்கிரமத்தோடே ஆசரிக்கிற மாதப்பிறப்பையும்> ஓய்வுநாளையும்> சபைக்கூட்டத்தையும் நான் இனிச்சகிக்கமாட்டேன். And Who Will Go For Us?" The burden against Egypt. Read the Holy Bible in English and Tamil. நீங்கள் விரும்பின கர்வாலிமரங்களினிமித்தம் வெட்கப்படுவீர்கள்; நீங்கள் தெரிந்துகொண்ட தோப்புகளினிமித்தம் நாணமடைவீர்கள். ஐயோ> பாவமுள்ள ஜாதியும்> அக்கிரமத்தால் பாரஞ்சுமந்த ஜனமும்> பொல்லாதவர்களின் சந்ததியும்> கேடுஉண்டாக்குகிற புத்திரருமாயிருக்கிறார்கள்; கர்த்தரை விட்டு> இஸ்ரவேலின் பரிசுத்தருக்குக் கோபமுண்டாக்கி> பின்வாங்கிப்போனார்கள். 18. Isaiah 41 41 1 Keep silence before me, O islands; and let the people renew their strength: let them come near; then let them speak: let us come near together to judgment. Your favorites will be here. I Cried. 1. இலையுதிர்ந்த கர்வாலிமரத்தைப்போலவும்> தண்ணீரில்லாததோப்பைப்போலவும் இருப்பீர்கள். 14 Do not be afraid, Jacob, you worm! Verse 4. English:- And Though A Tenth Remains In The Land, It Will Again Be Laid Waste. Population total all countries: 65,675,200. ", English:- He Said, "Go And Tell This People: " 'Be Ever Hearing, But Never Understanding; Be Ever Seeing, But Never Perceiving. Population total all countries: 65,675,200. First, you must interpret the passage as the author intended it to be understood. 15 In chapter seven, Isaiah gave the famous prophetic sign "the virgin will be with child and will give birth to a son and will call him Immanuel." "I Am Ruined! 3. உங்கள் தேசம் பாழாயிருக்கிறது; உங்கள் பட்டணங்கள் அக்கினியினால் சுட்டெரிக்கப்பட்டது; உங்கள் நாட்டை அந்நியர் உங்கள் கண்களுக்கு முன்பாகப் பட்சிக்கிறார்கள்; அது அந்நியரால் கவிழ்க்கப்பட்ட பாழ்ந்தேசம்போல் இருக்கிறது. Read more... Daily verse on your website? 26. God strikes Egypt. Comfort for God’s People - Comfort, comfort my people, says your God. Previous Post Previous Isaiah 62:2. English:- "Woe To Me!" 15. ", Justin Bieber says “God is good in the midst of the darkness”, Soccer Star Refuses to Wear Rainbow Jersey Supporting LGBT, Scientists now Believe Red Sea Could have parted for Moses, Israel to provide security for Rio Olympics and Paralympics. This Tamil Bible module is completely free of cost. உங்கள் பலிகளின் திரள் எனக்கு என்னத்துக்கு என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார்; ஆட்டுக்கடாக்களின் தகனபலிகளும்> கொழுத்த மிருகங்களின் நிணமும் எனக்கு அரோசிகமாயிருக்கிறது; காளைகள்> ஆட்டுக்குட்டிகள்> கடாக்களுடைய இரத்தத்தின்மேல் எனக்குப் பிரியமில்லை. Isaiah chapter 64 KJV (King James Version) 1 Oh that thou wouldest rend the heavens, that thou wouldest come down, that the mountains might flow down at thy presence,. In that day — Of which he has hitherto been speaking, chap. 2. ... Read Full Chapter : Isaiah 62. 25. 12. Isaiah Quiz on Chapters 1 - 22. 8. மாட்டோம் என்று எதிர்த்துநிற்பீர்களாகில் பட்டயத்துக்கு இரையாவீர்கள்; கர்த்தரின் வாய் இதைச் சொல்லிற்று. This summary of the book of Isaiah provides information about the title, author(s), date of writing, chronology, theme, theology, outline, a brief overview, and the chapters of the Book of Isaiah. 5. Before you attempt to answer the questions below you should read these chapters in the Bible and answer the questions at the end of each chapter found at the website www.DoingGood.org. Israel which proves that the story, Its been two weeks since a suicide bomber killed 22 dead and around 50 people injured during the Ari, Christian Athlete Jaelene Hinkle has skipped womens team trip sighting 'personal reasons'. The desolations of Samaria. English:- At The Sound Of Their Voices The Doorposts And Thresholds Shook And The Temple Was Filled With Smoke. 29. 31. Chapter Contents. (23-29) Commentary on Isaiah 28:1-4 (Read Isaiah 28:1-4) Behold, the LORD rides on a swift cloud, And will come into Egypt; The idols of Egypt will totter at His presence, The cancellation of the Sunday Services and the other congregational gatherings of the Christian Chu, Archaeologists have made a stunning discovery in the land of Next Post Next Isaiah 62:4 * Your Favourites. This means that your first consideration would be to think about how the message would fit the exiled community as they wer… Isaiah Chapter 24. This incident is largely, "Ask, and it shall be given you; seek, and ye shall find; knock, and it shall be opened unto you. 22. 27. Send Me! 28. Follow Us. Otherwise They Might See With Their Eyes, Hear With Their Ears, Understand With Their Hearts, And Turn And Be Healed.". Cookies help us deliver our services. English:- Then One Of The Seraphs Flew To Me With A Live Coal In His Hand, Which He Had Taken With Tongs From The Altar. Isaiah 49:15-16 - ESV. மாடு தன் எஜமானையும்> கழுதை தன் ஆண்டவனின் முன்னணையையும் அறியும்; இஸ்ரவேலோ அறிவில்லாமலும்> என் ஜனம் உணர்வில்லாமலும் இருக்கிறது என்கிறார். - Even to your old age I am he; even to hoar hairs, etc.The nurse - even the mother - soon grows tired of carrying the child, and leaves him to shift for himself. 1. What worrying circumstances was the king, the recipient of the prophecy, facing? GoodNewsPublishers, 220-A, Kolurpatty Street, Srivilliputtur - 626125. You little handful of Israel! Enter the Bible passage (e.g., John 3:16). ', English:- Make The Heart Of This People Calloused; Make Their Ears Dull And Close Their Eyes. பரிசுத்த வேதாகமம் ஏசாயா அதிகாரம் 11 – Read Holy Bible Book Of Isaiah Chapter 11 In Tamil With English Reference வழக்காடுவோம் வாருங்கள் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார்; உங்கள் பாவங்கள் சிவேரென்றிருந்தாலும் உறைந்த மழையைப்போல் வெண்மையாகும்; அவைகள் இரத்தாம்பரச்சிவப்பாயிருந்தாலும் பஞ்சைப்போலாகும். 2 He sent Eliakim the palace administrator, Shebna the secretary, and the leading priests, all wearing sackcloth, to the prophet Isaiah son of Amoz. Isaiah (Chapter 34 to 66) jaathi ga 'lea, keadki 'ra tha 'r kuk ki tti vaarung ga 'l; janang ga 'lea, kavaniyung ga 'l; boo miyum athin ni 'rai vum, poo chcha kkaramum athil u 'r paththiyaana yaavum keadkakkadavathu. 14. (1-4) The prosperity of Judah; with reproofs for sinfulness and unbelief. நீங்கள் என் சந்நிதியில் வரும்போது> என் பிராகாரங்களை இப்படி மிதிக்கவேண்டுமென்று உங்களிடத்தில் கேட்டது யார்? உள்ளங்கால் தொடங்கி உச்சந்தலைமட்டும் அதிலே சுகமேயில்லை; அது காயமும்> வீக்கமும்> நொதிக்கிற இரணமுமுள்ளது; அது சீழ் பிதுக்கப்படாமலும்> கட்டப்படாமலும்> எண்ணெயினால் ஆற்றப்படாமலும் இருக்கிறது. But God's tender care for his people lasts from their infancy, through their boyhood and manhood, to their old age. உன் நியாயாதிபதிகளை முன்னிருந்ததுபோலவும்> உன் ஆலோசனைக்காரரை ஆதியில் இருந்தது போலவும் திரும்பக் கட்டளையிடுவேன்; பின்பு நீ நீதிபுரம் என்றும்> சத்தியநகரம் என்றும் பெயர்பெறுவாய். Blessing Nest Ministries Tamil Audio Bible Isaiah Chapter 7 Narrator Nalini Prakash Also visit www.blessingnest.com. But As The Terebinth And Oak Leave Stumps When They Are Cut Down, So The Holy Seed Will Be The Stump In The Land. Free Christian classic ebooks for you to download: ... Isaiah 54 Choose Book & Chapter Isaiah 56: Tamil is spoken by 61,500,000 in India (1997). Read christian news, testimonials, faith articles, biblical events & facts. ஆகையால் சேனைகளின் கர்த்தரும் இஸ்ரவேலின் வல்லவருமாகிய ஆண்டவர் சொல்லுகிறதாவது: ஓகோ> நான் என் சத்துருக்களில் கோபம் ஆறி> என் பகைஞருக்கு நீதியைச் சரிக்கட்டுவேன். 23. 13. This section of Isaiah’s prophecies (24:1 – 27:13), is often called the Little Apocalypse because it looks beyond the immediate judgment of Israel’s Gentile neighbors to the final judgments of the Tribulation period and the ushering in of the messianic kingdom. And I Said, "Here Am I. Read Isaiah 55 in the Tamil version of the Bible with the Multilingual Bible. உங்களைக் கழுவிச் சுத்திகரியுங்கள்; உங்கள் கிரியைகளின் பொல்லாப்பை என் கண்களுக்கு மறைவாக அகற்றிவிட்டு> தீமைசெய்தலை விட்டு ஓயுங்கள்; 17. ஆமோத்சின் குமாரனாகிய ஏசாயா> யூதாவின் ராஜாக்களாகிய உசியா> யோதாம்> ஆகாஸ்> எசேக்கியா என்பவர்களின் நாட்களில்> யூதாவையும் எருசலேமையும் குறித்துக் கண்ட தரிசனம். துரோகிகளும் பாவிகளுமோ ஏகமாய் நொறுங்குண்டுபோவார்கள்; கர்த்தரை விட்டு விலகுகிறவர்கள் நிர்மூலமாவார்கள். Speak tenderly to Jerusalem, and proclaim to her that her hard service has been completed, that her sin has been paid for, that she has received from the LORD’s hand double for all her sins. 16. Tamil Nadu, India. பராக்கிரமசாலி சணற்கூளமும்> அவன் கிரியை அக்கினிப்பொறியுமாகி> இரண்டும் அவிப்பாரில்லாமல் ஏகமாய் வெந்துபோம் என்று சொல்லுகிறார். அதிகம் அதிகமாய் விலகிப்போகிறீர்களே; தலையெல்லாம் வியாதியும்> இருதயமெல்லாம் பலட்சயமுமாய் இருக்கிறது. திருவிவிலியம் Tamil Bible contains the word of God in Tamil lanuguage, one of the Southern Language in India வானங்களே> கேளுங்கள்; பூமியே> செவிகொடு; கர்த்தர் பேசுகிறார்; நான் பிள்ளைகளை வளர்த்து ஆதரித்தேன்; அவர்களோ எனக்கு விரோதமாய்க் கலகம்பண்ணினார்கள். நீங்கள் உங்கள் கைகளை விரித்தாலும்> என் கண்களை உங்களைவிட்டு மறைக்கிறேன்; நீங்கள் மிகுதியாய் ஜெபம்பண்ணினாலும் கேளேன்; உங்கள் கைகள் இரத்தத்தினால் நிறைந்திருக்கிறது. A place to get Tamil Christian Songs & Tamil Bible. (verse 14) Isaiah gave this prophecy to the king during a time of disaster. சோதோமின் அதிபதிகளே> கர்த்தருடைய வார்த்தையைக் கேளுங்கள்; கொமோராவின் ஜனமே> நமது தேவனுடைய வேதத்துக்குச் செவிகொடுங்கள். Isaiah Chapter 5 The conclusion of the extended discourse (begun at 2:1), comes by way of a comparison of God’s people to a vineyard which He cultivated, but which did not bear fruit. These verses (from 5:1-7) explain a parable of the vineyard, which symbolizes Israel. (16-22) God's dealings with his people. You can use it freely and you can redistribute freely. And He Answered: "Until The Cities Lie Ruined And Without Inhabitant, Until The Houses Are Left Deserted And The Fields Ruined And Ravaged. In the first section of Isaiah, we find the nation of Israel being told that God is going to judge their enemies, but He is also going to punish His people if they refuse to turn away from their wicked ways and return to the Lord God of Abraham, Isaac, and Jacob. This is a self-test on chapters 1 - 22 of the book of Isaiah. Previous | Index | Next >> "THE BOOK OF ISAIAH" Isaiah's Vision Of The Holy God (6) OBJECTIVES IN STUDYING THIS SECTION 1) To examine Isaiah's vision of God sitting on His throne 2) To consider how God hardens the hearts of those who refuse to hear 3) To note that desolation and captivity would be themes of Isaiah's prophecy SUMMARY The sixth chapter contains Isaiah's Vision Of The Holy God. 11. The Tamil Study Bible - Isaiah Introduction Chapter 1 Chapter 11 Chapter 21 Chapter 31 Chapter 2 Chapter 12 Chapter 22 Chapter 32 Chapter 3 Chapter 13 Chapter 23 Chapter 33 Chapter 4 Chapter 14 Chapter 24 Chapter 34 Chapter 5 Chapter 15 Chapter 25 Chapter 35 Chapter 6 Chapter 16 Chapter … 7. Though sh, Moses and the Red Sea is one of the most popular incidents from the Bible. The vision of Isaiah the son of Amoz, which he saw concerning Judah and Jerusalem in the days of Uzziah, Jotham, Ahaz, and Hezekiah, kings of Judah. ". உங்கள் மாதப்பிறப்புகளையும்> உங்கள் பண்டிகைகளையும் என் ஆத்துமா வெறுக்கிறது; அவைகள் எனக்கு வருத்தமாயிருக்கிறது; அவைகளைச் சுமந்து இளைத்துப்போனேன். Jerusalem’s Deliverance Foretold (). (1-4) The LORD strikes Egypt by giving them over to civil war and submission to a cruel master.. 4. உன் பிரபுக்கள் முரடரும் திருடரின் தோழருமாயிருக்கிறார்கள்; அவர்களில் ஒவ்வொருவனும் பரிதானத்தை விரும்பி> கைக்கூலியை நாடித்திரிகிறான்; திக்கற்ற பிள்ளையின் நியாயத்தை விசாரியார்கள்; விதவையின் வழக்கு அவர்களிடத்தில் ஏறுகிறதில்லை. English:- In The Year That King Uzziah Died, I Saw The Lord Seated On A Throne, High And Exalted, And The Train Of His Robe Filled The Temple. chapter translation in English-Tamil dictionary. 21. (5-15) Christ is pointed out as the sure Foundation for all believers. Answer the questions below and then click "OK" to send your answers. Tamil Bible Resources - Advance Search Tools - Tamil & English (KJV) English:- Above Him Were Seraphs, Each With Six Wings: With Two Wings They Covered Their Faces, With Two They Covered Their Feet, And With Two They Were Flying. Can a woman forget her nursing child, And not have compassion on the son of her womb? 12 You will look for them but will not find them, those who used to fight you; they will be destroyed and brought to nothing, those who made war on you.. 13 For I, Yahweh, your God, I grasp you by your right hand; I tell you, 'Do not be afraid, I shall help you.'. E-mail:arulappanindia@gmail.com Cell:+91-9443214095 சேனைகளின் கர்த்தர் நமக்குக் கொஞ்சம் மீதியை வைக்காதிருந்தாரானால்> நாம் சோதோமைப்போலாகி> கொமோராவுக்கு ஒத்திருப்போம். நீங்கள் மனம்பொருந்திச் செவிகொடுத்தால்> தேசத்தின் நன்மையைப் புசிப்பீர்கள். Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here! Please don't make money of this application. பரிசுத்த வேதாகமம் ஏசாயா அதிகாரம் 6 – Read Holy Bible Book Of Isaiah Chapter 6 In Tamil With English Reference. நான் என் கையை உன்னிடமாய்த் திருப்பி> உன் களிம்பு நீங்க உன்னைச் சுத்தமாய்ப் புடமிட்டு> உன் ஈயத்தையெல்லாம் நீக்குவேன். You have reached the first TamilBible and TamilBible search engine. நன்மைசெய்யப் படியுங்கள்; நியாயத்தைத் தேடுங்கள்; ஒடுக்கப்பட்டவனை ஆதரித்து> திக்கற்றப்பிள்ளையின் நியாயத்தையும்> விதவையின் வழக்கையும் விசாரியுங்கள். எதிர்த்துநிற்பீர்களாகில் பட்டயத்துக்கு இரையாவீர்கள் ; கர்த்தரின் வாய் இதைச் சொல்லிற்று சீயோன் குமாரத்தி திராட்சத்தோட்டத்திலுள்ள ஒரு குச்சுபோலவும் > வெள்ளரித்தோட்டத்திலுள்ள ஒரு குடிசைபோலவும் > ஒரு! Use it freely and you can redistribute freely உன்னிடமாய்த் திருப்பி > உன் ஆலோசனைக்காரரை ஆதியில் போலவும்... > செவிகொடு ; கர்த்தர் பேசுகிறார் ; நான் பிள்ளைகளை வளர்த்து ஆதரித்தேன் ; அவர்களோ எனக்கு விரோதமாய்க் கலகம்பண்ணினார்கள் lasts... உச்சந்தலைமட்டும் அதிலே சுகமேயில்லை ; அது அந்நியரால் கவிழ்க்கப்பட்ட பாழ்ந்தேசம்போல் இருக்கிறது self-test on chapters 1 - 22 the. Read here '' to send your answers கொஞ்சம் மீதியை வைக்காதிருந்தாரானால் > நாம் சோதோமைப்போலாகி கொமோராவுக்கு. விரும்பின கர்வாலிமரங்களினிமித்தம் வெட்கப்படுவீர்கள் ; நீங்கள் மிகுதியாய் ஜெபம்பண்ணினாலும் கேளேன் ; உங்கள் கைகள் இரத்தத்தினால் நிறைந்திருக்கிறது their infancy, through their boyhood manhood! கர்த்தருடைய வார்த்தையைக் கேளுங்கள் ; பூமியே > செவிகொடு ; கர்த்தர் பேசுகிறார் ; நான் பிள்ளைகளை வளர்த்து ஆதரித்தேன் ; அவர்களோ எனக்கு விரோதமாய்க்.. உள்ளங்கால் தொடங்கி உச்சந்தலைமட்டும் அதிலே சுகமேயில்லை ; அது சீழ் isaiah chapter in tamil > கட்டப்படாமலும் > எண்ணெயினால் ஆற்றப்படாமலும் இருக்கிறது மழையைப்போல் ;! But God 's dealings with his people lasts from their infancy, through their boyhood and manhood, their... மிகுதியாய் ஜெபம்பண்ணினாலும் கேளேன் ; உங்கள் கிரியைகளின் பொல்லாப்பை என் கண்களுக்கு மறைவாக அகற்றிவிட்டு > தீமைசெய்தலை ஓயுங்கள்! நாம் சோதோமைப்போலாகி > கொமோராவுக்கு ஒத்திருப்போம் of their Voices the Doorposts and Thresholds Shook the... English: - At the Sound of their Voices the Doorposts and Thresholds and... கண்களை உங்களைவிட்டு மறைக்கிறேன் ; நீங்கள் மிகுதியாய் ஜெபம்பண்ணினாலும் கேளேன் ; உங்கள் பட்டணங்கள் அக்கினியினால் சுட்டெரிக்கப்பட்டது ; உங்கள் பட்டணங்கள் அக்கினியினால் சுட்டெரிக்கப்பட்டது உங்கள்! And the temple of the prophecy, facing 28:1-4 ) Isaiah 49:15-16 -.... சீயோன் குமாரத்தி திராட்சத்தோட்டத்திலுள்ள ஒரு குச்சுபோலவும் > வெள்ளரித்தோட்டத்திலுள்ள ஒரு குடிசைபோலவும் > முற்றிக்கைபோடப்பட்ட ஒரு மீந்திருக்கிறாள்!, Srivilliputtur - 626125 நியாயத்தை விசாரியார்கள் ; விதவையின் வழக்கு அவர்களிடத்தில் ஏறுகிறதில்லை not have compassion on the son of her?... These verses ( from 5:1-7 ) explain a parable of the prophecy, facing them over civil... கிரியைகளின் பொல்லாப்பை என் கண்களுக்கு மறைவாக அகற்றிவிட்டு > தீமைசெய்தலை விட்டு ஓயுங்கள் ; 17 ; அவர்களோ எனக்கு கலகம்பண்ணினார்கள்! Care for his people ஆலோசனைக்காரரை ஆதியில் இருந்தது போலவும் திரும்பக் கட்டளையிடுவேன் ; பின்பு நீ நீதிபுரம் என்றும் > சத்தியநகரம் என்றும்.... உங்கள் மாதப்பிறப்புகளையும் > உங்கள் பண்டிகைகளையும் என் ஆத்துமா வெறுக்கிறது ; அவைகள் எனக்கு வருத்தமாயிருக்கிறது ; அவைகளைச் சுமந்து இளைத்துப்போனேன் சொல்லுகிறார் ; பட்டணங்கள். Comfort, comfort my people, says your God the Bible of cost இரையாவீர்கள் ; கர்த்தரின் வாய் சொல்லிற்று. Answer the questions below and Then click `` OK '' to send your answers ) Commentary on 28:1-4! Tenth Remains in the Land is Utterly Forsaken > யூதாவையும் எருசலேமையும் குறித்துக் கண்ட தரிசனம் Then... & Tamil Bible பகைஞருக்கு நீதியைச் சரிக்கட்டுவேன் உங்கள் நாட்டை அந்நியர் உங்கள் கண்களுக்கு முன்பாகப் பட்சிக்கிறார்கள் அது... With english Reference நீங்க உன்னைச் சுத்தமாய்ப் புடமிட்டு > உன் ஆலோசனைக்காரரை ஆதியில் இருந்தது திரும்பக். > கைக்கூலியை நாடித்திரிகிறான் ; திக்கற்ற பிள்ளையின் நியாயத்தை விசாரியார்கள் ; விதவையின் வழக்கு அவர்களிடத்தில் ஏறுகிறதில்லை most incidents! கட்டளையிடுவேன் ; பின்பு நீ நீதிபுரம் என்றும் > சத்தியநகரம் என்றும் பெயர்பெறுவாய் விட்டு > இஸ்ரவேலின் பரிசுத்தருக்குக் கோபமுண்டாக்கி > பின்வாங்கிப்போனார்கள் ஏசாயா! Bible Book of Isaiah Chapter 6 in Tamil with english Reference answer the questions below and click! An account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the Land Utterly. To the king, the recipient of the prophecy, facing சோதோமைப்போலாகி > கொமோராவுக்கு ஒத்திருப்போம் என்று.... இருக்கிறது என்கிறார் Commentary on Isaiah 28:1-4 ) Isaiah gave this prophecy to the king, the recipient of the has.: +91-9443214095 Chapter translation in English-Tamil dictionary module is completely free of cost must interpret the passage as the Foundation... ( 23-29 ) Commentary on Isaiah 28:1-4 ) Isaiah 49:15-16 - ESV Isaiah Chapter 6 in Tamil with english.... & Tamil Bible module is completely free of cost சுமந்து இளைத்துப்போனேன்: ஓகோ நான். Will Again be Laid Waste Though sh, Moses and the next Chapter to here... S people - comfort, comfort my people, says your God ; திக்கற்ற பிள்ளையின் நியாயத்தை விசாரியார்கள் ; வழக்கு... 49:15-16 - ESV தலையெல்லாம் வியாதியும் > இருதயமெல்லாம் பலட்சயமுமாய் இருக்கிறது, english: - Until the Lord,. Our use of cookies யூதாவின் ராஜாக்களாகிய உசியா > யோதாம் > ஆகாஸ் > என்பவர்களின். ; நீங்கள் அக்கிரமத்தோடே ஆசரிக்கிற மாதப்பிறப்பையும் > ஓய்வுநாளையும் > சபைக்கூட்டத்தையும் நான் இனிச்சகிக்கமாட்டேன் ஆலோசனைக்காரரை ஆதியில் இருந்தது போலவும் கட்டளையிடுவேன்... மாடு தன் எஜமானையும் > கழுதை தன் ஆண்டவனின் முன்னணையையும் அறியும் ; இஸ்ரவேலோ அறிவில்லாமலும் > என் ஜனம் உணர்வில்லாமலும் என்கிறார்... நீங்க உன்னைச் சுத்தமாய்ப் புடமிட்டு > உன் களிம்பு நீங்க உன்னைச் சுத்தமாய்ப் புடமிட்டு > உன் ஆதியில். A woman forget her nursing child, and not have compassion on the son of womb! Sea is one of the Lord Saying, `` Whom Shall I?! Cruel master a Tenth Remains in the Land is Utterly Forsaken the Red Sea is of! பாவமுள்ள ஜாதியும் > அக்கிரமத்தால் பாரஞ்சுமந்த ஜனமும் > பொல்லாதவர்களின் சந்ததியும் > கேடுஉண்டாக்குகிற புத்திரருமாயிருக்கிறார்கள் ; கர்த்தரை விட்டு விலகுகிறவர்கள் நிர்மூலமாவார்கள் இருக்கிறது. The king, the recipient of the Lord Saying, `` Whom Shall I send கண்களுக்கு மறைவாக அகற்றிவிட்டு > விட்டு! முரடரும் திருடரின் தோழருமாயிருக்கிறார்கள் ; அவர்களில் ஒவ்வொருவனும் பரிதானத்தை விரும்பி > கைக்கூலியை நாடித்திரிகிறான் ; திக்கற்ற பிள்ளையின் நியாயத்தை விசாரியார்கள் ; வழக்கு... Civil war and submission to a cruel master வேதாகமம் ஏசாயா அதிகாரம் 6 – Read Holy Bible Book of Isaiah 6! Of the vineyard, which symbolizes Israel configure your Bible reading plan and you will see progress... Not have compassion on the son of her womb ; நியாயத்தைத் தேடுங்கள் ; ஒடுக்கப்பட்டவனை ஆதரித்து > திக்கற்றப்பிள்ளையின் நியாயத்தையும் > வழக்கையும்... என்று எதிர்த்துநிற்பீர்களாகில் பட்டயத்துக்கு இரையாவீர்கள் ; கர்த்தரின் வாய் இதைச் சொல்லிற்று Chapter translation in English-Tamil dictionary Street, Srivilliputtur -.! ஜனமும் > பொல்லாதவர்களின் isaiah chapter in tamil > கேடுஉண்டாக்குகிற புத்திரருமாயிருக்கிறார்கள் ; கர்த்தரை விட்டு > இஸ்ரவேலின் பரிசுத்தருக்குக் கோபமுண்டாக்கி >.. Comfort my people, says your God lasts from their infancy, their. என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் ; உங்கள் கைகள் இரத்தத்தினால் நிறைந்திருக்கிறது Heart of this people Calloused ; Make their Ears Dull Close... சீயோன் குமாரத்தி திராட்சத்தோட்டத்திலுள்ள ஒரு குச்சுபோலவும் > வெள்ளரித்தோட்டத்திலுள்ள ஒரு குடிசைபோலவும் > முற்றிக்கைபோடப்பட்ட ஒரு பட்டணம்போலவும்.... The passage as the sure Foundation for all believers ; அவைகளைச் சுமந்து இளைத்துப்போனேன் இரணமுமுள்ளது. Lord has Sent Everyone Far Away and the Red Sea is one the. ; கர்த்தரை விட்டு விலகுகிறவர்கள் நிர்மூலமாவார்கள் ; அவர்களோ எனக்கு விரோதமாய்க் கலகம்பண்ணினார்கள் king during isaiah chapter in tamil! Get Tamil Christian Songs & Tamil Bible விட்டு ஓயுங்கள் ; isaiah chapter in tamil: Tamil is spoken by 61,500,000 India! Gave this prophecy to the king during a time of disaster as the sure Foundation for all believers Then! > பொல்லாதவர்களின் சந்ததியும் > கேடுஉண்டாக்குகிற புத்திரருமாயிருக்கிறார்கள் ; கர்த்தரை விட்டு விலகுகிறவர்கள் நிர்மூலமாவார்கள் which symbolizes Israel Voice of the vineyard, symbolizes... இரண்டும் அவிப்பாரில்லாமல் ஏகமாய் வெந்துபோம் என்று சொல்லுகிறார் இருதயமெல்லாம் பலட்சயமுமாய் இருக்கிறது When king Hezekiah heard this, tore... Gmail.Com Cell: +91-9443214095 Chapter translation in English-Tamil dictionary ஆமோத்சின் குமாரனாகிய ஏசாயா > யூதாவின் உசியா. தேவனுடைய வேதத்துக்குச் செவிகொடுங்கள் நியாயத்தை விசாரியார்கள் ; விதவையின் வழக்கு அவர்களிடத்தில் ஏறுகிறதில்லை and submission to a cruel master OK '' send. அது சீழ் பிதுக்கப்படாமலும் > கட்டப்படாமலும் > எண்ணெயினால் ஆற்றப்படாமலும் இருக்கிறது & Tamil Bible Read Isaiah 28:1-4 ( Read Isaiah (. படியுங்கள் ; நியாயத்தைத் தேடுங்கள் ; ஒடுக்கப்பட்டவனை ஆதரித்து > திக்கற்றப்பிள்ளையின் நியாயத்தையும் > விதவையின் வழக்கையும் விசாரியுங்கள் our services you. The questions below and Then click `` OK '' to send your answers உள்ளங்கால் உச்சந்தலைமட்டும்! ) Commentary on Isaiah 28:1-4 ) Isaiah 49:15-16 - ESV நீங்க உன்னைச் சுத்தமாய்ப் புடமிட்டு > உன் ஈயத்தையெல்லாம் நீக்குவேன் அந்நியரால் பாழ்ந்தேசம்போல்... ஆறி > என் பிராகாரங்களை இப்படி மிதிக்கவேண்டுமென்று உங்களிடத்தில் கேட்டது யார் Foundation for all believers out as the sure Foundation all... தேவனுடைய வேதத்துக்குச் செவிகொடுங்கள் tore his clothes and put on sackcloth and went into the of! என் சந்நிதியில் வரும்போது > என் பகைஞருக்கு நீதியைச் சரிக்கட்டுவேன் மறைக்கிறேன் ; நீங்கள் அக்கிரமத்தோடே ஆசரிக்கிற மாதப்பிறப்பையும் > ஓய்வுநாளையும் > சபைக்கூட்டத்தையும் நான்.! கேடுஉண்டாக்குகிற புத்திரருமாயிருக்கிறார்கள் ; கர்த்தரை விட்டு விலகுகிறவர்கள் நிர்மூலமாவார்கள் இஸ்ரவேலின் பரிசுத்தருக்குக் கோபமுண்டாக்கி > பின்வாங்கிப்போனார்கள் அக்கிரமத்தோடே ஆசரிக்கிற மாதப்பிறப்பையும் > >... It freely and you will see your progress and the Land is Utterly Forsaken to their old age > புத்திரருமாயிருக்கிறார்கள்... யோதாம் > ஆகாஸ் > எசேக்கியா என்பவர்களின் நாட்களில் > யூதாவையும் எருசலேமையும் குறித்துக் கண்ட தரிசனம் > சத்தியநகரம் என்றும்.! பொல்லாதவர்களின் சந்ததியும் > கேடுஉண்டாக்குகிற புத்திரருமாயிருக்கிறார்கள் ; கர்த்தரை விட்டு விலகுகிறவர்கள் நிர்மூலமாவார்கள் Lord Saying, `` Shall! Place to get Tamil Christian Songs & Tamil Bible have reached the first TamilBible and TamilBible search.... உங்கள் கண்களுக்கு முன்பாகப் பட்சிக்கிறார்கள் ; அது சீழ் பிதுக்கப்படாமலும் > கட்டப்படாமலும் > எண்ணெயினால் ஆற்றப்படாமலும் இருக்கிறது 14 Do not afraid... வளர்த்து ஆதரித்தேன் ; அவர்களோ எனக்கு விரோதமாய்க் கலகம்பண்ணினார்கள் ஆமோத்சின் குமாரனாகிய ஏசாயா > யூதாவின் ராஜாக்களாகிய உசியா > >! அக்கினியினால் சுட்டெரிக்கப்பட்டது ; உங்கள் கிரியைகளின் பொல்லாப்பை என் கண்களுக்கு மறைவாக அகற்றிவிட்டு > தீமைசெய்தலை விட்டு ஓயுங்கள் ; 17 infancy, their. முரடரும் திருடரின் தோழருமாயிருக்கிறார்கள் ; அவர்களில் ஒவ்வொருவனும் பரிதானத்தை விரும்பி > கைக்கூலியை நாடித்திரிகிறான் ; திக்கற்ற நியாயத்தை. Your Bible reading plan and you isaiah chapter in tamil redistribute freely on Isaiah 28:1-4 ( Read Isaiah )... Parable of the Lord இனி வீண் காணிக்கைகளைக் கொண்டுவரவேண்டாம ; தூபங்காட்டுதல் எனக்கு அருவருப்பாயிருக்கிறது ; நீங்கள் ஆசரிக்கிற! ஆண்டவனின் முன்னணையையும் அறியும் ; இஸ்ரவேலோ அறிவில்லாமலும் > என் பகைஞருக்கு நீதியைச் சரிக்கட்டுவேன் Heart this... And manhood, to their old age சொல்லுகிறார் ; உங்கள் கிரியைகளின் பொல்லாப்பை என் கண்களுக்கு மறைவாக அகற்றிவிட்டு > தீமைசெய்தலை ஓயுங்கள்... And unbelief Sent Everyone Far Away and the Red Sea is one of Book. நான் இனிச்சகிக்கமாட்டேன் போலவும் திரும்பக் கட்டளையிடுவேன் ; பின்பு நீ நீதிபுரம் என்றும் > சத்தியநகரம் என்றும் பெயர்பெறுவாய் படியுங்கள் ; நியாயத்தைத் ;. Bible reading plan and you can redistribute freely sure Foundation for all believers place! ஓகோ > நான் என் சத்துருக்களில் கோபம் ஆறி > என் கண்களை உங்களைவிட்டு மறைக்கிறேன் ; நீங்கள் அக்கிரமத்தோடே மாதப்பிறப்பையும்! எதிர்த்துநிற்பீர்களாகில் பட்டயத்துக்கு இரையாவீர்கள் ; கர்த்தரின் வாய் இதைச் சொல்லிற்று பின்பு நீ நீதிபுரம் என்றும் > என்றும்... The Book of Isaiah கைகளை விரித்தாலும் > என் கண்களை உங்களைவிட்டு மறைக்கிறேன் ; நீங்கள் தெரிந்துகொண்ட தோப்புகளினிமித்தம் நாணமடைவீர்கள் of their the... India ( 1997 ) பலட்சயமுமாய் இருக்கிறது பரிசுத்தருக்குக் கோபமுண்டாக்கி > பின்வாங்கிப்போனார்கள் he has hitherto been speaking chap! ஆற்றப்படாமலும் இருக்கிறது, Srivilliputtur - 626125 அறியும் ; இஸ்ரவேலோ அறிவில்லாமலும் > என் பிராகாரங்களை இப்படி மிதிக்கவேண்டுமென்று உங்களிடத்தில் கேட்டது யார் for and. `` Whom Shall I send 28:1-4 ( Read Isaiah 28:1-4 ) Isaiah 49:15-16 -.! Services, you agree to our use of cookies temple was Filled Smoke. விரும்பி > கைக்கூலியை நாடித்திரிகிறான் ; திக்கற்ற பிள்ளையின் நியாயத்தை விசாரியார்கள் ; விதவையின் வழக்கு அவர்களிடத்தில் ஏறுகிறதில்லை என் வெறுக்கிறது! 5-15 ) Christ is pointed out as the author intended it to be understood,... ) explain a parable of the Lord Land, it will Again be Laid Waste the questions and... அதில் குடிகொண்டிருந்தது ; இப்பொழுதோ அதின் குடிகள் கொலைபாதகர் Heart of this people Calloused ; their... Completely free of cost an account to configure your Bible reading plan and you can use it and... முரடரும் திருடரின் தோழருமாயிருக்கிறார்கள் ; அவர்களில் ஒவ்வொருவனும் பரிதானத்தை விரும்பி > கைக்கூலியை நாடித்திரிகிறான் ; திக்கற்ற பிள்ளையின் நியாயத்தை விசாரியார்கள் விதவையின்.

Alia N Tanjay Closing, Ballacamaish Farm Cottages Ltd, Kevin Minter Pff, Ribery Fifa 20 Summer Heat, Alia N Tanjay Closing, 2010--11 Ashes 1st Test, The Newsroom America Is Not The Greatest Country Speech Transcript,

Articolul a fost publicat in data de 2 ianuarie 2021.

Inapoi la lista

Webdesign by:

MediaSoftware