Servicii


Oferim următoarele servicii
cu specific notarial:

Consultanță în domeniul notarial

Activități de publicitate imobiliară în competența notarilor publici: 

 • Intabularea, înscrierea, notarea, radierea drepturilor și/sau a interdicțiilor rezultate din actele notariale
 • Obținerea de copii simple sau certificate după cărțile funciare ale imobilelor, precum și după actele arhivate în acestea, inclusiv ale documentației cadastrale

Obținerea de copii legalizate după înscrisurile aflate în arhiva Camerei Notarilor Publici Galați

Autentificarea următoarelor înscrisuri:

 • Declarații
 • Procuri
 • Testamente
 • Antecontracte și contracte de vânzare-cumpărare de bunuri mobile și/sau imobile
 • Contracte de ipotecă sau gaj
 • Contracte de donație cu sau fără sarcini; oferte de donație, acceptări de donație
 • Contracte de întreținere sau de vânzare-cumpărare cu clauza de întreținere
 • Contracte de rentă viageră
 • Contracte de împrumut cu garanție mobiliară și imobiliară
 • Contracte de comodat de bunuri mobile sau imobile
 • Contracte de locațiune (închiriere)
 • Acte de constituire sau stingere drepturi de superficie, uz, uzufruct, servitute, abitație
 • Acte de dare în plată, novații (de creditor, debitor sau obligații), cesiuni de creanțe
 • Alte contracte nenumite

Legalizarea copiilor de pe înscrisuri originale, legalizarea semnăturii traducătorului sau a specimenului de semnătură, legalizarea de sigilii

Certificarea unor fapte sau darea de dată certă unor înscrisuri

Dezbaterea succesiunilor finalizate cu emiterea de certificat de moștenitor, de calitate de moștenitor sau legatar

Întocmirea actului constitutiv și a statutului pentru societăți comerciale, asociații și fundații precum și acte adiționale de modificare ale acestora

Încheierea actelor de alipire (comasare, contopire) sau de dezmembrare (dezlipire, lotizare)

Întocmirea actelor de partaj voluntar, partaj de ascendent

Asigurarea translației actelor și procedurilor notariale, la cererea cetățenilor străini, prin intermediul traducătorilor autorizați

Realizarea de traduceri autorizate, direct la sediul nostru, prin intermediul traducătorilor autorizați, precum și  apostilarea, supralegalizarea, legalizarea semnăturii traducătorului.

Webdesign by:

MediaSoftware